Per & Niklas: Stärnö har en otrolig potential!

sydvast-Per-och-Niklas-1

 

Per & Niklas: Stärnö har en otrolig potential!

sydvast-Per-och-Niklas-1

 

Per & Niklas: Stärnö har en otrolig potential!

– Havet är den största attraktionskraften men hela området är spännande. Där finns stora naturvärden, en militär och industriell historia, skeppsvrak som ligger utanför och mycket mer. Hålen från stenbrytningen fylls sakta upp till sjöar så det blir vatten på båda sidor av en kommande bebyggelse.

Två arkitektförslag har lämnats in gällande den planerade Stärnö Sjöstad. Vi har intervjuat personer från båda arkitektkontor och låtit dem utveckla hur de tänker kring Karlshamns mest spännande bostadssatsning. Näst på tur är Niklas Bosrup och Per Andersson från Sydväst arkitektur och landskap som lämnat in det andra förslaget.

Förslagen ska ses som en strukturskiss kring hur man kan disponera området och som inspiration gällande hur området kan göras attraktivt för både de som bor där och för Karlshamn som helhet. Slutresultatet för Stärnö Sjöstad blir förmodligen en kombination av båda inlämnade arkitektförslag.

Sydväst arkitektur och landskap är ett Malmöbaserat arkitekturkontor med drygt 12 anställda som startade 2002 . De tar uppdrag över hela landet och gör alla typer av uppdrag inom stads- och landskapsplanering, det offentliga rummet och den yttre miljön. De har ansvarat för exempelvis Stora Torget i Visby, Norrtälje Hamns offentliga rum, belönats med Sienapriset för Tullhusstranden i Simrishamn och fått Jönköpings stadsbyggnadspris för Slottskajen och Bastionsparken.

– Vi jobbar gärna i gränslandet mellan det byggda och landskapet och har stor erfarenhet av just vattennära miljöer. Det är inte första gången vi kikat på möjligheterna kring just Stärnö. Vi har gjort det även tidigare när projektet var i ett annat skede, berättar Per och betonar:
– I en sån här stor strukturskiss som Stärnö Sjöstad är handlar det om ett stort och omfattande grupparbete där alla på kontoret har deltagit.

Per Andersson (landskapsarkitekt LAR/MSA) & Niklas Bosrup (landskapsarkitekt LAR/MSA)

Havet är den största attraktionskraften

Den dagen Per och Niklas besökte Stärnö visade sig platsen från sin allra bästa sida. Solen sken och kopplingen till havet blev väldigt tydlig. Diabasbrottet, där bland annat fasadmaterialet till Empire State Building i New York en gång brutits, är idag nedlagt men stora synliga spår finns kvar, bland annat genom en 25 meter hög bergvägg och två djupa hål.

– Havet är helt klart den största attraktionskraften men hela området är spännande. Där finns stora naturvärden, en militär och industriell historia, skeppsvrak som ligger utanför och mycket mer. Hålen från stenbrytningen fylls sakta upp till sjöar så det blir vatten på båda sidor av en kommande bebyggelse. Det botaniska blir också väldigt speciellt i en sån här miljö. Det är exempelvis en speciell vegetation som kan växa på bergväggar, berättar de.

Sydväst arkitektur och landskap har gjort två scenarion med olika grad av exploatering och föreslagit 386 alternativt 492 bostäder.


Boende & besöksmål

I uppdraget från Karlshamns kommun handlade det om att göra området attraktivt både för boende och för Karlshamn som helhet, berättar Per och Niklas. De funderade mycket på hur man behålla det spektakulära i själva stenbrottet samtidigt som man bygger bostäder där. Platsen väcker uppmärksamhet och nyfikenhet och har alla förutsättningar att utvecklas till ett besöksmål.

– Det gäller att vara försiktig med att inte bygga bort det som är det unika och häftiga. Man måste göra saker som passar in med platsens djupa hål, höga bergvägg och med havet och skärgården som nära granne. Och det måste fortfarande kännas som Karlshamn!

Översikt. Här kan du se hur de olika platserna Per & Niklas berättar om ligger i förhållande till varandra.

Konceptet

I förslaget från Sydväst har man tagit sin utgångspunkt i Karlshamns välkända rutnätsplan men skalat ner den för platsen. Rutnätsstaden med sin kvartersuppbyggnad har många fördelar.

– Varje kvarter i en rutnätsstad kan fyllas med olika saker. Det skapar stor variation i boendemiljöerna och gör att man kan ta tillvara på varje plats unika möjligheter. Det finns alltså ett gäng kvarter mitt i som är mera uttalad rutnätsstad och andra ställen får mer specifika former. Det är många byggnader som måste byggas här och allt kan inte vara världsunikt. Man måste ha råd att både bygga och bo där. Vi tänker att det finns både ”bashus” och att man kan jobba med några mera utpräglade solitärer med lite högre ambitionsnivå. De kan skapa dynamik på platsen. Kanske kan man anordna arkitekttävlingar för just dessa?

En annan tanke som var viktig i förslaget var skala. Den mänskliga skalan kontra exempelvis bergväggen men även i förhållande till byggnaderna. Om bergväggen ska fortsätta vara dominant ska in byggnationen vara högre än vad bergväggen tål. Det betyder att de högsta husen inte blir högre än 15 meter vilket motsvarar ungefär 5 våningar.

– Människan mår bäst när vi får en skala som är anpassad efter oss. Det känner man också inne i Karlshamns centrum. Småskaligheten där är väldigt fin, attraktiv och tilltalande. Att ta den känslan till Stärnö kräver anpassning. Vi måste jobba med Karlshamnsskalan och våga göra husen lite mindre.

Närbild översiktsplan för Stenparken

Inspirationsbild Stenparken

Den tredje tanken gäller vikten av att skapa målpunkter som blir naturliga dragplåster. Ett sådant exempel är Stenparken där man föreslår ett marint centrum, en badplats inne i brottet med bryggor, en busshållplats samt någon slags förbindelse upp till en utkiksplats på bergkammen.

– Den mäktigaste publika platsen blir helt klart den i mitten. Ska man lägga en restaurang någonstans är det ju där. Den kommer verkligen locka hit andra människor än de som bor där och det blir ett naturligt centrum för Stärnö Sjöstad.

Inspirationsbild Timmerkajen

Timmerkajen

I nära anslutning till Stenparken finns Timmerkajen där flera båtplatser finns inritade. Med tanken på hur lång sträcka som skulle kunna användas till båtplatser har Sydväst ändå ritat in dem med en viss avvägning. Vissa sträckor har kajer men andra sträckor har ett mjukare förhållningssätt till vattnet. Det skapar en rekreativ känsla som också gör Stärnö till ett bra komplement till Karlshamns centrum, menar de.

– För oss var det viktigt att naturliga stråk fick vara promenadstråk. Båtarna behöver inte nödvändigtvis ligga längs hela havskanten. Det finns alltid en risk att man privatiserar strandkanterna när man bygger. Samtidigt är båtplatser såklart ett starkt argument för att man flyttar hit. Man ska inte glömma bort dragningskraften att bara befinna sig i en hamn. Där händer alltid något.

En gränd i Grannskapskvarteren

Grannskapskvarteren

Grannskapskvarteren hämtar inspiration från rutnätsstaden och är hjärtat i sjöstaden. Där tänker man sig en blandad bebyggelse av flerbostadshus och radhus. Bebyggelsen är grupperad i U-formationer för att gårdarna ska få fina utblickar mot landskapet.

– Dessa är de mer generella Karlshamnkvarteren. Målet är att skapa sjöglimt för så många som möjligt. Vi har olika alternativ för olika grader av exploatering där.

Exempel på hur ett kvarter kan disponeras och anpassas till platsens förutsättningar.

Parkeringar

En av de vanligaste frågorna när man bygger nya områden handlar ofta om parkeringar. Sydväst har samlat dem i marknivå och ganska centralt.

– Vi har löst parkeringarna genom att förlägga platser i varje kvarter ungefär så som det är inne i stan. Fem bilar där och två där, berättar de och fortsätter:
– Väljer man att göra parkeringshus bör man lägga in andra funktioner som service i bottenväningen och idrottsanläggningar på taket för att utnyttja ytan maximalt.

Mötesplatser

Sydväst tycker publika platser och mötesplatser är viktiga när man utformar en ny stadsdel och att det finns olika karaktär på dem. Exmpel på publika platser är bland annat stenparken, strandpromenaden, timmerkajen, fyrplatsen, utkiken, ängen och hamnparken.
– Ett marint fokus ligger nära till hands. Kan man få dit föreningslivet i form av sjöscouter, seglar- eller dykarklubb eller likande gör det att många andra också dras dit. Inte bara de som bor där. Några enkla föreningsbodar skulle underlätta för dem.

Översikt: Grannskapskvarteren, Ängen, stenparken och utkiken i centrala sjöstaden

Hamnhusen

Hamnhusen är utformade som små radhus med tre våningar utmed vattnet. De finns både norr och söder om de centrala grannskapskvarteren och har vatten på båda sidor.

Kedjehusen

I det skyddade läget norr om Stärnö Sjöstad föreslås 20 stycken kedjehus i två våningar med parkeringar i direkt anslutning till bostaden.

Fyrplatsen

I sjöstaden södra del tänker man sig två högre huskroppar som också blir ett landmärke för området. Generösa balkonger ger de boende fantastiska utblickar och det finns vatten på båda sidor. Här kan man också tänka sig att en restaurang passar bra.

Översikt: Kedjehusen, Fyrplatsen, och Hamnhusen

Husbåtarna

I det vattenfyllda brottet i norr föreslås ett antal husbåtar för permanent boende på vattnet. Husbåtarna erbjuder en unik boendemiljö där de boende har en unik direktkontakt med det skyddade vattnet i den inre sjödelen.

– Det var en stark önskan från Karlshamns kommun att rita in möjligheter för det. Vi var ändå ganska återhållsamma med det. Det är en balansgång när parkeringsplatserna hamnar på land och ytan är begränsad. Det är såklart ett läckert boende men det har också sina baksidor. Man bor på väldigt liten yta och har grannarna nära inpå. Det finns absolut de som ändå tilltalas av det.

Översikt: Husbåtsplacering

Exempel på husbåtar

Ängen

På den gröna holmen inne i stenbrottsskön tänker sig Sydväst att man inte bygger alls och där skiljer de sig från den andra förslaget.
– Vi slog ett slag för att bevara holmen intakt som ett rekreativt grönområde. En parkyta och ett grönt rum för picknicks och midsommarfirande. Man kan bo både urbant och naturnära och det blir en bra balans där emellan.

Ängen, en holme inne i en av sjöarna föreslås behållas som ett grönområde.

Terrasshusen

En deluppgift var att titta på vad man kan bygga uppe vid Sternövägen. Terrasshus är ett välkänt manér där huset bakom ser över huset framför så att alla får ta del av utsikten. Husen är också lägre för att skogen ska få vara dominerande.

– Här kan man ju i princip börja bygga när som helst. Det behöver inte bara kopplat ihop med stenbrottsbygget. Läget är attraktivt tack vare utsikten mot havet, närheten till skogen och att man på ett annat sätt har sol där hela dagen.

Terrasshusen uppe vid Sternövägen

Utmaningar

En av utmaningarna, menar Per och Niklas är att Stärnö ligger en bit från centrum. Även om det bara är ett stenkast sjövägen måste man bygga bra vägar för alla trafikslag för att ta kunna ta sig dit på ett trevligt och säkert sätt. Det finns redan ett rikt utbud av gångstigar på Sternö, men kopplingarna ner till själva stenbrottet är få.

– Vi gjorde en jämförelse där vi la Stärnö stenbrotts yta över stadens yta för att kunna se hur stort området är och konstaterar att det är ett stort område. Det kommer inte bli klart på ett par år direkt. Man behöver ta fram en struktur för hur man kan bygga efterhand och i etapper utan att det kommer kännas som en byggarbetsplats i 20 år för de som bosätter sig där först. Vi tycker därför att det är bäst att börja med den centrala strukturen i mitten och sedan bygga och backa sig utåt efterhand. Det skapar också en lite lugnare miljö för de som flyttar dit först att byggtrafiken inte stör lika mycket.
Stenbrottet är verkligen större än man tror. Men det är också en stor möjlighet! Det råder ingen tvekan om att det blir fantastiskt att bo där! Det är bingo för de som får möjligheten.

Jämförelse Stärnö Sjöstads yta och centrala Karlshamn

En drömplats

Sydväst tycker att Stärnö Sjöstad är ett superspännande och unikt område med en otrolig potential och de hoppas självklart få vara med i den fortsatta utvecklingen.

– Det vore såklart drömmen att få vara med och skapa något i Stärnö. Det är så mycket som kan bli bra där! Det hade också varit roligt att öppna upp för en medborgardialog gällande vad man faktiskt vill ha där, och skapa en idélåda. Både de som vill bo där och invånarna i Karlshamn. En fråga kan vara, vad saknar vi idag? Det kan vara små saker som betyder väldigt mycket. Man behöver inte vara rädd för att kreativa människor inte ska hitta på något med platsen, men det hade varit intressant om många fler blev engagerade och delaktiga. Det lokala näringslivet och invånarna.

Karlshamn

När det gäller Karlshamn om plats upplever de att det händer väldigt mycket i Karlshamn om man jämför med grannstäderna. I arkitekternas värld är Karlshamn omtalat.

– Det verkar finnas en framåtanda som är positiv och man vill mycket. Karlshamn har också varit bra på att identifiera vad som är bra i den befintliga staden. Man har inte byggt bort det som redan är bra. Många andra städer har i någon slags identitetskris försökt gå från småstad till storstad direkt och hoppat över några hundratusen människor. Sen har man ett språk som inte är småstadens längre. På det stora hela ska man vara ganska varsam med det. Småstadens fantastiska kvalitéer börjar blir hett igen. Det blir en alltmer attraktiv plats att befinna sig på som har nära till allt och där livspusslet blir mycket enklare, avslutar Per och Niklas.


Här kan du se hela förslaget från Sydväst på Karlshamns kommuns webbsida: [Länk]

Den här intervjun är en del av en serie vi gör med spännande arkitekter som formar det samtida och framtida Karlshamn. Tidigare har vi intervjuat Charlotte Kristensson, FOJAB gällande Mörrums nya skola, Sven Gustafsson, Gert Wingårdh, Thomas Sandell samt Magdalena Hedman.

Text: Anna Deutgen
Alla illustrationer & bilder: Sydväst arkitektur & landskap

Fler nyheter om

  • Nu fylls piren!

    Uppdaterad artikel! Ett år kvar till invigning av Östra Pirens nya etapp och nu 60 procent av lokalerna uthyrda. Och fler hyresgäs ...

  • Magdalena: Stärnö sätter Karlshamn på kartan

    - Första intrycket när jag besökte Stärnö stenbrott var: Wow, här skulle man vilja bo! Det är en mäktig och spektakulär plats med ...

  • Sandells Karlshamnshus har glimten i ögat

    Han har under sin arkitektkarriär designat allt från stadsplaner till kända byggnader och produkter över hela världen. Thomas Sand ...