Stärnö Sjöstad

qgzewyeuqcdpme2tyxnw

 

Stärnö Sjöstad

qgzewyeuqcdpme2tyxnw

 

Stärnö Sjöstad

Stärnö Sjöstad är namnet på en planerad ny stadsdel i det före detta stenbrottet precis vid havet i Karlshamn. Stadsdelen ligger en kort båt-, bil eller cykelresa från Karlshamns centrum och den satsning på innovationsmiljön vid Östra Piren.
Platsen där det nya bostadsområdet Stärnö Sjöstad ska ligga kännetecknas bland annat av en 25 meter hög bergsvägg, två djupa vattenfyllda hål efter den diabasbrytning som pågått där och en artrik växtlighet. När stenbrytningen upphörde för några år sedan började kommunen planera för att bygga bostäder i området. De två arkitektbyråerna FOJAB och Sydväst arkitektur och landskap fick i uppdrag att skissa på förslag på vad man kan göra på platsen. Slutresultatet blir förmodligen en kombination av båda inlämnade arkitektförslag.

Möjligheten att bygga en ny stadsdel i ett gammalt stenbrott så nära både havet, skärgården och stadens centrum är inte bara unik för Karlshamn utan unik för Sverige. Här kan vi verkligen fånga människors drömmar om ett liv nära havet och göra det tillgängligt för många.

Projekt: Stärnö Sjöstad
Omfattning; Upp till 650 bostäder (förmodligen runt 500)
Plats: Stärnö fd. stenbrott
Kontakt: Jeanette Conradsson, planarkitekt på Karlshamns kommun
Läs mer:
Länk till Karlshamns kommun

Förslag från Sydväst arkitektur och landskap: I det första scenariot av två räknar Sydväst med flerbostadshus på fyra våningar och 330 bostäder. I det andra scenariot är husen lägre och antalet bostäder beräknas till 230. De har även kedjehus, husbåtar och terrasshus längs med Södra Stärnövägen i sitt förslag med upp till 500 bostäder. De har också två scenarion för bilparkering där det ena är att all parkering sker på mark utan tak och det andra scenariot parkeras bilar i parkeringshus och mindre parkeringsplatser i området. Det ska finnas busshållplatser i området och man ska kunna bo och röra sig längs vattnet utan biltrafik.
Här kan du se hela förslaget från Sydväst arkitektur och landskap: [Länk]

Förslag från Fojab: Magdalena Hedman och Åsa Samuelsson från Fojab arkitekter pratade sig varma om platsen där man brutit diabas sedan mitten av 1800-talet. Deras skisser är inspirerade av naturen och Karlshamn som rutnätsstad och omfattar uppåt 650 bostäder som är en mix av lägenheter, radhus, terrasshus, villor och husbåtar. I förslaget har man även med ett hotell och ett litet kulturhus. De har skissat på både bussförbindelse och ett läge för båtbuss mellan Stärnö sjöstad och centrala Karlshamn. I den nya stadsdelen finns också stränder och stora möjligheter för friluftsliv med äventyrsbana, utkik och klättervägg.
Här kan du se hela förslaget från Fojab: [Länk]

Intressant fakta om Stärnö gamla stenbrott

 • Området omfattas inte av strandskydd.
 • Karlshamns kommun tänker sig en etappvis utbyggnad av Stärnö Sjöstad. Förutom de bostäder som kan skapas i själva stenbrottet finns det också möjlighet att skapa boenden längsmed Södra Stärnövägen.
 • Två djupa brytningshål finns i täktområdet. I det norra är djupet 34 meter och i det södra 60 meter. I det södra har regn och grundvatten börjat fylla hålet. Avsikten är att vattenfyllda djuphålen med havsvatten genom att öppna upp mot havet. Förmodligen kommer man också skapa underjordiska kulvertar som både syresätter de djupaste delarna och hjälper till att fylla täkthålen.
 • 2017 hittades sju vrak från olika tidsperioder i sundet mellan Stärnö och Boön.

Senaste nytt:

 • Måndag 21 november, 2022 berättade tidningen Sydöstran att saneringen av det gamla stenbrottet kommer kosta omkring 100 miljoner kronor. För att kunna komma till skott och få till bostäder i området behöver kommunen statliga bidrag men det finns en osäkerhet kring om man kan få några pengar vilket gjort att projektet skjuts fram i tiden. Tanken är att markområden ska säljas när man har grävt bort gifterna samt ordnat med infrastruktur. Utöver de 100 miljoner som saneringen kan kosta tillkommer kostnader för att dra fram vatten och avlopp. Fördröjningen till trots ser Emina Kovacic Stärnö sjöstad som ett levande projekt: ”Det här är bara en förskjutning. Det innebär inte att man lägger det åt sidan permanent.”
 • Måndag 23 augusti, 2021 berättade tidningen Sydöstran att Karlshamns kommun har tagit beslut om att ta på sig huvudmannaskapet för den sanering som behövs för att kunna realisera drömmen om Stärnö sjöstad. Man har tagit prover i delar av området och vet att delar av marken innehåller miljögifter. De miljögifter som finns i marken kommer från timmerterminalen som funnits i området där det skett impregnering av trävaror. Dessutom har det funnits ett asfaltverk i området. Förhopopningsvis landar saneringskostnaden på mindre är de tidigare beräknade 100 miljonerna.
 • Måndag den 8 februari 2021 berättade tidningen Sydöstran att Stärnö Sjöstad fått grönt ljus från Länsstyrelsen. Behovet av bostäder och sanering av marken väger tyngre än behovet av att kunna bryta sten anser myndigheten. Stadsarkitekt Emina Kovacic konstaterar att man nu kan gå vidare med planerna på det nya bostadsområdet, som kan ge uppemot 600 nya bostäder.
 • Kommunen har under flera år, parallellt med att stenbrytningen avslutats, arbetat med planläggning och utredningar samhöriga med den framtida användningen av brytningsområdet på Stärnö. Syftet med detaljplanen har fram till och med 2018 huvudsakligen handlat om att möjliggöra område för turism, fritid och kultur samt verksamheter kopplade till dessa.
  I detaljplanen finns flera olika riksintressen, bland annat för värdefulla ämnen och mineraler. När kommunen tidigare planerade för verksamheter i området gav länsstyrelsen grönt ljus att gå vidare med projektet trots riksintresset för värdefulla ämnen. Men därefter bytte kommunen inriktning och valde istället att satsa på en ny stadsdel innehållandes bostäder.
  Det innebar att kommunen på nytt måste inhämta länsstyrelsens synpunkter. Det är nämligen länsstyrelsens roll att avgöra hur kommunens intressen vägs mot statliga intressen, som SGU (Statens Geologiska Utredningar) bevakar i samband med detaljplanearbetet.
 • Under kommunfullmäktige den 7 december beslutades att Karlshamns kommun blir huvudman för utredning och genomförande av sanering för det planerade bostadsområdet Stärnö Sjöstad.
  Det finns möjlighet att söka statligt bidrag hos Naturverket för att sanera markområden inför bostadsbebyggelse och det är också kommunens intention. Kostnaden för sanering beräknas grovt kosta 115 miljoner.

Flygbild över Stärnö gamla stenbrott

Flygbild över Stärnö gamla stenbrott


Utredningar som gjorts:

 • Riskbedömning med hänsyn till närheten till oljehamnen och kraftverken vilket visat att det är möjligt att bygga bostäder där.
 • Påverkan på diabasen på Stärnö, grundvattennivåer, vattenkvalité, hur djuphålen kan vattenfyllas och vid behov syresättas för att undvika dålig lukt.
 • Påverkan på kulturhistoriska lämningar i havet.
 • De höga bergväggarna mot Södra Stärnövägen har säkrats.
 • En trafik- och bullerutredning med syfte att ur trafiksynpunkt analysera de två olika arkitektförslagens strukturplaner samt konsekvensbeskriva bostadsbebyggelse på Stärnö ur ett trafik-, luft- och bullerperspektiv.
 • Nu pågår en fördjupad studie när det gäller åtgärder för att minska lutningen på den branta tillfartsvägen i norr samt för att få till en kontinuerlig gång- och cykelväg till det nya bostadsområdet.
 • Markprovtagningar har gjorts eftersom marken är förorenad på grund av tidigare verksamheter som doppning av virke, båtvarv och asfaltproduktion. Stora delar av området behöver saneras för att ytan ska kunna användas för bostadsändamål.
 • I det fortsatta arbetet kommer ytterligare frågor behöva studeras djupare i enskilda utredningar, som till exempel dagvattenhanteringen, påverkan från externt industribuller, översvämningsrisker, klimatanpassning, påverkan på skyddsvärd natur, geotekniska förhållanden med flera frågor.

Här samlar vi artiklar gällande Stärnö Sjöstad löpande.


Gilla Karlshamn gör en kartläggning av intresset för boende i sjöstaden. Fyll i dina uppgifter här:
Anmäler du dig i kartläggningen får du fortsatt information om hur bygget framskrider. Anmälan till kartläggningen är inte bindande och vi kommer inte att sprida dina uppgifter eller använda dem på annat sätt vi anger här. Kartläggningen vi gör lämnar vi sedan över till Karlshamns kommun som underlag för deras planering. Den data vi får in presenteras sammanställd och anonym.

Fler nyheter om

 • Nya Stationsstaden

  Här kommer det att hända grejer de kommande åren! I ett perfekt pendlarläge vid resecentrum växer en ny, attraktiv och hållbar sta ...

 • Nya Saltsjöbaden

  Lokala JSB Construction AB har köpt det natursköna och anrika området Saltsjöbaden i Karlshamn. Ett 40-tal hyreslägenheter med pub ...

 • Kvarteret Åsikten

  Sex nya flerfamiljshus i trä ska växa fram vid Mieån i Karlshamn. De rödfärgade husen kommer att uppföras i trä och harmoniera med ...